Verandering noodzakelijk om alle asbestdaken voor 2024 te saneren

Voor 2024 moet al het asbest van de daken zijn. Onlangs is het wetsvoorstel hiervoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Vaststelling van het verbod komt steeds dichterbij. Een grote en serieuze opgave. Het saneren van asbestdaken verloopt tot nu toe traag en naar schatting ligt er nog 90 miljoen m2 aan asbest op (voormalige) agrarische daken in Nederland. Het tempo moet omhoog. Maar wat is er nodig om al het overgebleven asbest binnen zeven jaar te verwijderen?

LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben in 2012 in samenwerking met Achmea en het ministerie van Milieu en Infrastructuur het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig opgezet. Dit programma richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van het saneren van asbestdaken in het buitengebied. Ik denk dat vrijwel elke (voormalig) agrarisch asbest dakeigenaar nu wel weet dat hij zijn asbestdak moet laten saneren. Nu wordt het hoog tijd voor de volgende stap.

Financiële zorgen
Voor eigenaren van asbestdaken in het buitengebied is deze volgende stap zeker niet zo eenvoudig. Het is meestal een financiële kwestie. Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, zijn in staat om asbest te verwijderen binnen zeven jaar. Het is vaak bedrijfseconomisch interessant en belangrijk voor de ontwikkeling van het bedrijf. Daarbij is het wel van belang dat deze ondernemers financieel geholpen worden. Eerder had je vanuit de overheid de fiscale regelingen als MIA/Vamil en de EIA, maar de mogelijkheden op dit gebied zijn nu nog zeer beperkt. We houden daarom ook bij de overheid het pleidooi dat ze via de fiscale weg de verduurzaming en verwijdering van de asbestdaken stimuleren.

Sloopregeling
Aan de andere kant zijn er mensen die geen bedrijf meer hebben of geen vermogen en perspectief om het bedrijf voort te zetten. Het is voor deze groep vrijwel onmogelijk hun asbestdaken te saneren. Er moeten passende regelingen komen om deze ondernemers een steun in de rug te bieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een sloopregeling. Wanneer ondernemers besluiten hun bedrijf te slopen, ontvangen ze hiervoor subsidie en kunnen een lening afsluiten. Enkele gemeenten verlenen deze regeling, maar de meeste provincies en gemeenten nog niet. Een actief beleid daarop is essentieel om de risico’s van asbest in het buitengebied te beheersen.

Boerenverstand
Een agrarisch ondernemer zei laatst tegen mij: ‘De overheid moet zijn ‘boerenverstand’ in de praktijk brengen en ondernemers stimuleren en helpen veilig en zorgvuldig het asbest te verwijderen.’ Er moeten meer middelen beschikbaar komen om agrariërs en particulieren in het buitengebied te helpen hun asbestdaken te verwijderen. We zien hierin ook kansen in het combineren van asbestsanering met andere thema’s als verduurzaming, vrijkomende agrarische gebouwen en vitalisering van leefomgevingen en sectoren.

Inventarisatie knelpunten en ondersteuningsbehoefte
We willen dakeigenaren graag helpen om hun asbest te verwijderen. Daarom hebben we een enquête opgesteld, met vragen over welke (on)mogelijkheden zij zien ten aanzien van asbestsanering en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Zo kan de agrarische sector hierop inspelen. Maar ook richting overheid kunnen we aangeven waar kansen en knelpunten liggen en waar mogelijk actie op genomen kan worden.

Ruud Hoosemans, programmanager AgroAsbestveilig

Bron: www.Agroasbestveilig.nl
23/03/2017