Nieuws

Zit je met een asbestdak? Kamer wil fonds

DEN HAAG - Asbestdaken worden eind 2024 verboden. De Tweede Kamer wil dat er een fonds komt voor particulieren en bedrijven die de sanering van hun dak niet kunnen betalen. Een meerderheid steunde dinsdag een voorstel hiertoe van CDA en VVD.

De Kamer wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) gaat overleggen met provincies en gemeenten over het opzetten van zo'n fonds. Er is eerder al 75 miljoen euro aan subsidie beschikbaar om asbestdaken te saneren. Daar is nog ongeveer 5 miljoen van over.

Kleine asbestklus, groot gevolg

De asbestvoorschriften uit het Arbobesluit gelden ook bij een kleine asbestklus. Maar zit er misschien nog een matiging van de boete in voor de eenmanszaak?

De directeur/eigenaar van een eenmanszaak neemt de opdracht aan om twee rookafvoerpijpen van een particuliere woning in Zandvoort te verwijderen. Als hij net de eerste rookafvoerpijp heeft weggehaald, legt de Milieudienst IJmond het werk stil.

Overtreding Arbowet en Arbobesluit
De Inspectie SZW stelt na onderzoek vast dat de afvoerpijpen asbesthoudend waren. Daarmee heeft de directeur/eigenaar artikel 10 Arbowet overtreden, en de artikelen 4.45, eerste lid, 4.47c, eerste lid, 4.51a, derde lid, 4.54a, eerste lid, 4.54d, eerste en vijfde lid Arbobesluit. De afvoerpijpen waren niet volgens de voorschriften verwijderd en maatregelen om gevaar voor de omgeving te beperken, ontbraken. De directeur en diens hulp beschikten niet over een vergunning of certificaat om asbest te verwijderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018. Het beschikbare bedrag voor 2018 gaat van € 11,3 miljoen naar € 17,5 miljoen.

Het oorsponkelijke budget is naar verwachting omstreeks medio april 2018 uitgeput. Om de verwijdering van asbestdaken zoveel mogelijk te stimuleren, is het van belang dat er ook in de komende periode nog subsidie beschikbaar is. Daarom is een deel van het beschikbare budget naar voren gehaald om al in 2018 te gebruiken.

Meer geld voor sanering asbest boerderijdaken

GRONINGEN - De provincie trekt opnieuw geld uit voor de sanering van asbestdaken van boerderijen. Bedoeling is dat de nieuwe daken worden uitgerust met zonnepanelen.

Tot nu toe stak Groningen in deze operatie 7,5 ton, genoeg voor de aanpak van 85 boerderijen. Nu is er drie ton beschikbaar voor een jaar. Boeren die meedoen, moeten minimaal 250 vierkante meter asbestdak opruimen.

Boeren krijgen maximaal 15.000 euro subsidie volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). ,,De regeling is versimpeld en de subsidiebedragen zijn hoger geworden. We raden boeren die voor subsidie in aanmerking komen nadrukkelijk aan hier naar te kijken.''

Asbest 'sluipend probleem' voor noodlijdende boeren

Er moet een beter plan komen voor asbestsanering bij boeren en tuinders. Volgens belangenorganisatie LTO ligt er op de daken van loodsen en stallen van bedrijven in Nederland in totaal zo'n 120 miljoen vierkante meter aan asbest, genoeg om een gebied van 30 bij 40 kilometer te bedekken.

Bij veel daken uit de jaren 70 en 80 komen door verwering deeltjes los en die moeten voor 2024 allemaal worden opgeruimd. Dat gaat in het huidige tempo nooit lukken, zegt LTO. Bovendien kunnen weinig boeren de asbestsanering betalen, ondanks de onkostenvergoeding die zij krijgen van de overheid.

Provinciale Staten: Meer aandacht voor de kleine asbestdaken

ASSEN - Provinciale Staten van Drenthe roepen de gedeputeerde op om meer aandacht te besteden aan asbest op relatief kleine daken.
Eigenaren van deze daken hebben vaak het geld niet om ze asbestvrij te maken.

Geen lening
Het CDA zegt dat het regelmatig te horen krijgt dat eigenaren geen geld hebben om hun dak te renoveren. Bovendien speelt de leeftijd daarbij ook mee. Boven de 75 jaar is het niet mogelijk om een lening te krijgen om een nieuw dak te realiseren. “Laten we daar niet te lichtzinnig over doen”, zegt Statenlid Henk Reinders van het CDA.

Asbestdaken vanaf 2024 verboden Wees op tijd met saneren!

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden op alle gebouwen en bijgebouwen. Het lijkt nog ver weg, maar zeven jaar is zo voorbij. Daarom heeft de Rijksoverheid een subsidieregeling in het leven geroepen om eigenaren te stimuleren hun dak(en) tijdig te saneren.

Asbestverbod
Als uw woning, stal, schuur of bijgebouw (of een ander bouwwerk met dak) is gebouwd vóór 1994, dan is de kans groot dat uw dak asbest bevat. Asbest werd vroeger gebruikt in bouwmaterialen omdat het sterk, goedkoop, isoleren en brandwerend is. Omdat blootstelling aan asbest echter grote gevolgen kan hebben voor uw gezondheid, is het gebruik van asbest per 1 juli 1993 verboden.

Sanering asbestdaken gaat te traag

De sanering van asbestdaken op boerenschuren- en stallen gaat te langzaam. Als er niets gebeurt dreigen er boetes. Dat zegt LTO Noord Projecten.

2024
Per 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Dat moet van het Rijk omdat de gezondheidsrisico's van verouderend asbest steeds groter worden. Maar veel boeren vinden saneren te duur.

'Zolang het dak dak nog goed is en niet lekt, besteden ze hun geld liever aan andere zaken', zegt Cor Udding van LTO Noord.

Asbestvervuiling in helft gemeenten niet geregistreerd

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten wordt asbestvervuiling niet geregistreerd in het landelijke systeem dat hiervoor is ingericht.

Eind vorig jaar was in 181 van de 393 gemeenten geen enkele asbestlocatie doorgegeven aan het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), zo blijkt uit gegevens die NU.nl via LocalFocus heeft ontvangen.

In het registratiesysteem worden met asbest vervuilde locaties bijgehouden. Alle betrokken partijen bij het vinden, verwijderen en onderzoeken van asbestvervuiling kunnen via het LAVS terugvinden waar eerdere vondsten van asbest zijn gedaan.

Verandering noodzakelijk om alle asbestdaken voor 2024 te saneren

Voor 2024 moet al het asbest van de daken zijn. Onlangs is het wetsvoorstel hiervoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Vaststelling van het verbod komt steeds dichterbij. Een grote en serieuze opgave. Het saneren van asbestdaken verloopt tot nu toe traag en naar schatting ligt er nog 90 miljoen m2 aan asbest op (voormalige) agrarische daken in Nederland. Het tempo moet omhoog. Maar wat is er nodig om al het overgebleven asbest binnen zeven jaar te verwijderen?

LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben in 2012 in samenwerking met Achmea en het ministerie van Milieu en Infrastructuur het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig opgezet. Dit programma richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van het saneren van asbestdaken in het buitengebied. Ik denk dat vrijwel elke (voormalig) agrarisch asbest dakeigenaar nu wel weet dat hij zijn asbestdak moet laten saneren. Nu wordt het hoog tijd voor de volgende stap.

Enquête moet asbestvragen in kaart brengen

Met het oog op het naderende asbestverbod heeft het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig een enquête ontwikkeld.

AgroAsbestveilig wil hiermee inventariseren waar eigenaren van asbestdaken (on)mogelijkheden zien ten aanzien van asbestsanering. En hoe ze ondersteund willen worden daarbij.

Zo kan de agrarische sector volgens stimuleringsprogramma hierop inspelen en richting overheid aangeven waar kansen en knelpunten liggen. Invullen van de enquête kost ongeveer tien minuten.

Zakken met asbest gedumpt langs Groene Dijk in het Friese Arum

ARUM – In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 april zijn aan de Groene Dijk bij Arum een aantal plastic zakken met daarin asbest gevonden. De politie vermoedt dat het asbest is gedumpt om onder de kosten van het saneren uit te komen, zo meldt de Leeuwarder Courant.

De gemeente zal deze week de zakken gaan opruimen. Zolang niemand de zakken aanraakt, is het asbest niet gevaarlijk. De politie wil graag weten van wie het asbest is en vraagt getuigen zich te melden. (Foto: Nick den Boer)

Golfplaten daken houden gevaar in door asbest

Golfplaten daken kunnen gevaarlijk zijn omdat ze asbest afgeven. Vooral daken zonder dakgoot vormen een groot risico. Dat staat in een rapport van OVAM dat intussen al vier jaar oud is. "Dat die studie vier jaar stof ligt te vergaren, zonder dat er structurele maatregelen worden genomen, vind ik onacceptabel", zegt Johan Danen van Groen, die het rapport kon inkijken.

Golfplaten daken zie je wel meer op fietsenstallingen, schuurtjes of gebouwen van jeugd- en sportterreinen. Wanneer deze golfplaten door de weersomstandigheden verweren, komen asbestvezels vrij. Vooral als het regent, spoelen de asbestvezels mee weg naar de grond. Is er een dakgoot, dan verdwijnen ze met het water via de riolering. Maar vaak is dat niet het geval, en kunnen de vezels zich via de lucht verspreiden.

"Als dat dag na dag, jaar na jaar gebeurt, is er ondertussen wel al best een hoeveelheid asbest aanwezig, waarover je je zorgen kunt maken", zegt Groen-parlementslid Johan Danen, die het rapport van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM -dat intussen al dateert van 2013- kon inkijken.

Zonnepaneel straks concurrent energiesector

AMSTERDAM (ANP) - Zonnepanelen zijn nu nog in opkomst, maar over pakweg vijftien jaar vormen ze waarschijnlijk een geduchte concurrent van de traditionele energiecentrales en bedrijven. Adviesbureau Roland Berger rekent erop dat zonne-energie in 2030 voorziet in zeker 8 procent van onze elektriciteitsbehoefte.

Eind vorig jaar hadden 250.000 huishoudens, projectontwikkelaars en kleine bedrijven in Nederland gezamenlijk voor 1 gigawatt aan panelen op hun dak staan. Hun vermogen is nu al vergelijkbaar met dat van de twee kolencentrales op de Eerste Maasvlakte. En dat zal tot 2030 bijna vertienvoudigen, voorziet Roland Berger.

Grote zorgen over verwijderen van asbestdaken in Drenthe

ASSEN - De provincie Drenthe maakt zich grote zorgen over de asbestdaken, die nog massaal aanwezig zijn en voor 2024 moeten zijn verwijderd.

Volgens een grove schatting is er in Drenthe nog 5 tot 7 miljoen vierkante meter aan asbest te vinden op agrarische daken. De subsidiepot van het Rijk, aangevuld met geld van de provincie Drenthe, om asbestdaken te verwijderen en hiervoor in de plaats zonnepanelen te installeren, is bijna leeg.

€ 75 miljoen beschikbaar in 2016 voor nieuwe regeling asbestsanering.

In 2024 zullen asbestdaken in Nederland verboden worden. Het gaat hier om een verbod voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten of dakleien. De eigenaren van deze asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van deze de asbest. Hier wordt per 1 januari 2016 een nieuwe subsidieregeling voor geopend. Deze subsidie zal € 75 miljoen ter beschikking stellen.